ad holder

基础菲律宾语(第二册) epub pdf  mobi txt 下载

基础菲律宾语(第二册) epub pdf mobi txt 下载

基础菲律宾语(第二册) epub pdf mobi txt 下载黄轶,史阳 著

下载链接在页面底部
    

发表于2020-10-27

商品介绍出版社: 北京大学出版社
ISBN:9787301285350
版次:1
商品编码:12193273
包装:平装
丛书名: 新丝路·语言
开本:32开
出版时间:2017-09-01
用纸:胶版纸
页数:188
字数:220000

基础菲律宾语(第二册) epub pdf mobi txt 下载类似图书 点击查看全场最低价

相关书籍

书籍描述

编辑推荐

  《基础菲律宾语(第二册)》共计15课内容,每课分为课文、对话、单词表、注释、语法、练习和课后阅读几个部分。教材主要针对初步掌握了菲律宾语发音技巧和语法规则的低年级本科生,帮助学生进一步了解菲律宾语词缀、主被动语态、小品词使用规范等重要语法现象。

内容简介

  《基础菲律宾语(第二册)》共计15课内容,每课分为课文、对话、单词表、注释、语法、练习和课后阅读几个部分。教材主要针对初步掌握了菲律宾语发音技巧和语法规则的低年级本科生,帮助学生进一步了解菲律宾语词缀、主被动语态、小品词使用规范等重要语法现象。课文涵盖菲律宾历史、文化、国情等内容,在教授语言知识的同时帮助学生了解菲律宾;对话部分突出语言的运用,在实际场景中贯穿新词汇的使用,提高学生的语言实际运用能力;单词表注明生词的词根、词缀及词性;注释部分针对课文及对话中出现的短语或较复杂的句子进行仔细分析,并用例句的形式促进学生们对重点语汇的理解;语法部分则针对本课出现的重点语法进行讲解,循序渐进的将基础语法知识介绍给学生;练习分别针对课文、语法和口语设计了简答、造句、组词、连线、选择等多种题型;课后阅读包含诗歌、对话、短文等形式,以扩充学生的阅读量为主要目的,丰富课程内容。

作者简介

  黄轶,从事菲律宾语言文化教学及东南亚相关研究14年,夏威夷大学做访问学者。一直致力于他加禄语、菲律宾历史文化和东南亚历史文化的相关研究,积累了大量教学经验,拥有较宽的研究视野。著有《论菲律宾民族英雄何塞?黎萨尔的民族主义思想及其影响》《浅析黎萨尔民族主义思想的形成》《个人的困境与民族的困境——孙中山和黎萨尔民族主义思想比较研究》。

目录

第一课 美丽的菲律宾(1) 1
Aralin 1 Maganda ang Pilipinas(I)

第二课 美丽的菲律宾(2) 10
Aralin 2 Maganda ang Pilipinas(II)

第三课 爱护我们的自然资源 23
Aralin 3 Pangalagaan Natin: Mga Likas na Yaman

第四课 国家标志 35
Aralin 4 Mga Pambansang Sagisag

第五课 认识与保护:人口资源 48
Aralin 5 Kilalanin at Pangalagaan: Ang Yamang Tao

第六课 宗教节日 61
Aralin 6 Mga Pagdiriwang Panrelihiyon

第七课 谋生方式与自然环境的关系 72
Aralin 7 Ang Kaugnayan ng Uri ng Hanapbuhay ng mga Mamamayan sa Katangiang Pisikal ng Bansa

第八课 从外国人那里学到的独特风俗和态度 86
Aralin 8 Ang mga Katangi-tanging Kaugalian at Saloobing Natutunan Natin sa mga Dayuhan

第九课 人口的快速增长 98
Aralin 9 Ang Mabilis na Paglaki ng Populasyon

第十课 公民对政府的责任 107
Aralin10 Mga Tungkuling Ginagampanan ng Mamamayan sa Pamahalaan

第十一课 地球仪:地球的模型 119
Aralin 11 Ang Globo: Modelo ng Ating Mundo

第十二课 菲律宾及其地理特征 132
Aralin 12 Ang Pilipinas at ang mga Katangian Nito

第十三课 国家首都区NCR 143
Aralin 13 Ang Pambansang Punong Rehiyon o NCR

第十四课 菲律宾民族的起源 153
Aralin 14 Ang Simula ng Lahing Pilipino

第十五课 美国统治时期菲律宾的社会文化变革 168
Aralin 15 Mga Pagbabago sa Kultura at Lipunan sa Panahon ng mga Amerikano

参考文献 180
后记 182

基础菲律宾语(第二册) epub pdf mobi txt 下载

基础菲律宾语(第二册) 下载 epub mobi pdf txt

基础菲律宾语(第二册) pdf 下载 mobi 下载 pub 下载 txt 下载

基础菲律宾语(第二册) mobi pdf epub txt 下载

基础菲律宾语(第二册) epub pdf mobi txt 下载

读者评价

评分

评分

评分

评分

评分

评分

评分

评分

评分

基础菲律宾语(第二册) epub pdf mobi txt 下载

类似图书 点击查看全场最低价

基础菲律宾语(第二册) epub pdf mobi txt 下载
相关书籍


© 2017-2019 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有