ad holder

宋史全文(套装1-9册) epub pdf  mobi txt 下载

宋史全文(套装1-9册) epub pdf mobi txt 下载

宋史全文(套装1-9册) epub pdf mobi txt 下载汪圣铎 校

下载链接在页面底部
    

发表于2020-04-03

商品介绍店铺: 社科教育图书专营店
出版社: 中华书局
ISBN:9787101111897
版次:1
商品编码:10929946920
包装:平装
开本:32
页数:1538
套装数量:9
字数:2240000
正文语种:中文

宋史全文(套装1-9册) epub pdf mobi txt 下载类似图书 点击查看全场最低价

相关书籍

书籍描述

编辑推荐

宋元之际编撰的《宋史全文》,是全面记录宋代史事的编年著作,尤其对南宋中后期史事叙事详细,可补他书不足,史料价值颇高。本书由宋史、宋代文献专家汪圣铎先生进行精心校勘标点,便于学界利用。

内容简介

《宋史全文》成书于宋末元初,共36卷,不著撰人名氏。本书记载北宋建隆到南宋咸淳年间的史事. 是书于诸家议论采录颇富,虽其立说不尽精醇,而原书世多失传,足以资参考。尤其是其比较完整地保留了《续资治通鉴长编》所缺30年史事,提供了《中兴圣政》今残的第30至45卷的相关史事,尤足珍贵。

《宋史全文》本次整理,以《四库全书》本为底本,参校 “中华再造善本”据复旦大学图书馆、中国国家图书馆所藏元刻本配卷影印《宋史全文》和台湾文海出版社影印本《宋史全文》(未说明底本),力图恢复文献原貌。

作者简介

汪圣铎,河北大学宋史研究中心教授,博士生导师,中国宋史研究会理事,浙江省社会科学重点研究基地南宋史研究中心学术委员会委员,中国钱币丛书编委。曾任北京经济学院古代经济史研究室讲师,中华书局编审。

目录

点校说明
点校体例
卷一宋太祖一(自建隆元年至干德五年)①
卷二宋太祖二(自干德六年即开宝元年至开宝九年即太平兴国元年)
卷三宋太宗一(自太平兴国二年至端拱二年)
卷四宋太宗二(自淳化元年至至道三年)
卷五宋真宗一(自咸平元年至景德四年)
卷六宋真宗二(自大中祥符元年至干兴元年)
卷七上宋仁宗一(自天圣元年至明道二年)
卷七下宋仁宗二(自景佑元年至康定元年)
卷八上宋仁宗三(自庆历元年至庆历三年)
卷八下宋仁宗四(自庆历四年至庆历八年)
卷九上宋仁宗五(自皇佑元年至至和二年)
卷九下宋仁宗六(自嘉佑元年至嘉佑八年)
卷十宋英宗(自治平元年至治平四年)
卷十一宋神宗一(自熙宁元年至熙宁四年)
卷十二上宋神宗二(自熙宁五年至元丰二年)
卷十二下宋神宗三(自元丰二年至元丰八年)
卷十三上宋哲宗一(自元佑元年初至元佑元年末)
卷十三中宋哲宗二(自元佑二年至元佑四年)
卷十三下宋哲宗三(自元佑五年至元符二年)
卷十四宋徽宗(自元符三年至宣和七年)
卷十五宋钦宗(自靖康元年至靖康二年)
卷十六上宋高宗一(自建炎元年初至建炎元年末)
卷十六下宋高宗二(自建炎二年初至建炎二年末)
卷十七上宋高宗三(自建炎三年初至建炎三年末)
卷十七下宋高宗四(自建炎四年初至建炎四年末)
卷十八上宋高宗五(自绍兴元年至绍兴二年)
卷十八下宋高宗六(自绍兴三年初至绍兴三年末)
卷十九上宋高宗七(自绍兴四年初至绍兴四年末)
卷十九中宋高宗八(自绍兴五年初至绍兴五年末)
卷十九下宋高宗九(自绍兴六年初至绍兴六年末)
卷二十上宋高宗十(自绍兴七年初至绍兴七年末)
卷二十中宋高宗十一(自绍兴八年初至绍兴八年末)
卷二十下宋高宗十二(自绍兴九年至绍兴十年)
卷二十一上宋高宗十三(自绍兴十一年至绍兴十二年)
卷二十一中宋高宗十四(自绍兴十三年至绍兴十五年)
卷二十一下宋高宗十五(自绍兴十六年至绍兴二十年)
卷二十二上宋高宗十六(自绍兴二十一年至绍兴二十五年)
卷二十二下宋高宗十七(自绍兴二十六年至绍兴二十九年)
卷二十三上宋高宗十八(绍兴三十年至绍兴三十一年)
卷二十三下宋高宗十九(绍兴三十二年初至绍兴三十二年末)
卷二十四上宋孝宗一(自隆兴元年至隆兴二年)
卷二十四下宋孝宗二(自干道元年至干道三年)
卷二十五上宋孝宗三(自干道四年至干道六年)
卷二十五下宋孝宗四(自干道七年至干道九年)
卷二十六上宋孝宗五(自熙元年至淳熙四年)
卷二十六下宋孝宗六(自淳熙五年至淳熙七年)
卷二十七上宋孝宗七(自淳熙八年至淳熙十一年)
卷二十七下宋孝宗八(自淳熙十二年至淳熙十六年)
卷二十八宋光宗(自绍熙元年至绍熙五年)
卷二十九上宋宁宗一(自庆元元年至庆元六年)
卷二十九下宋宁宗二(自嘉泰元年至开禧三年)
卷三十宋宁宗三(自嘉定元年至嘉定十七年)
卷三十一宋理宗一(自宝庆元年至绍定三年)
卷三十二宋理宗二(自绍定四年至端平三年)
卷三十三宋理宗三(自嘉熙元年至淳佑四元)
卷三十四宋理宗四(自淳佑五年至宝佑元年)
卷三十五宋理宗五(自宝佑二年至宝佑六年)
卷三十六宋理宗六(自开庆元年至景定五年)①
附录
试论宋史全文(理宗部分)的史料价值
宋史全文插引史论文献研究
四库全书提要
校勘用书
后记

宋史全文(套装1-9册) epub pdf mobi txt 下载

宋史全文(套装1-9册) 下载 epub mobi pdf txt

宋史全文(套装1-9册) pdf 下载 mobi 下载 pub 下载 txt 下载

宋史全文(套装1-9册) mobi pdf epub txt 下载

宋史全文(套装1-9册) epub pdf mobi txt 下载

读者评价

评分

评分

评分

评分

评分

评分

评分

评分

评分

宋史全文(套装1-9册) epub pdf mobi txt 下载

类似图书 点击查看全场最低价

宋史全文(套装1-9册) epub pdf mobi txt 下载
相关书籍


© 2017-2019 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有